Printed from www.strima.com

Registracija

Napišite v prazna polja (polja označena z * morajo biti izpolnjena)

Podatki za prijavo
OK
Dani e-mail naslov ni pravilen
To polje je potrebno izpolniti
OK
Podana e-maila se ne ujemata
To polje je potrebno izpolniti
OK
Geslo mora vsebovati vsaj 8 znakov, od tega vsaj eno črko, eno številko, ter en poseben znak (ne sme vsebovati presledkov).
To polje je potrebno izpolniti
OK
Geslo se ne ujema
To polje je potrebno izpolniti
Contractor type
VAT ID number
To polje je potrebno izpolniti
OK
Provided VAT ID number is invalid
To polje je potrebno izpolniti
Provided VAT ID number does not exist.
Company details
To polje je potrebno izpolniti
To polje je potrebno izpolniti
To polje je potrebno izpolniti
To polje je potrebno izpolniti
To polje je potrebno izpolniti
To polje je potrebno izpolniti
Data of authorized person
To polje je potrebno izpolniti
To polje je potrebno izpolniti
To polje je potrebno izpolniti
Opombe
Informational obligation:
 • The administrator of personal data is STRIMA Sp. z o.o. with headquarters in Swadzim, at Poznańska Street 54, 62-080 Tarnowo Podgórne, registered in the business register of the National Court Register under number 0000064216, e-mail: gdpr@strima.com, tel. no. +48 61 8950 988 (hereinafter also referred to as the Company).
 • Personal data are processed for the Company’s marketing and promotional purposes.
 • Consent constitutes the grounds for personal data processing. Consent to personal data processing may be revoked at any time, without affecting the legality of processing performed on the grounds of consent prior to its revocation.
 • The grounds for processing personal data are § 6 par. 1 letter b of Directive of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (GDPR).
 • Categories of personal data recipients: ERP system, marketing automation system, programmer, courier, Polish postal service, online payments, e-rates (credit services), leasing.
 • Personal data will be processed until consent to their processing is canceled.
 • The person whose data are processed has the right to access data, correct, delete, and limit the processing of data, to raise an objection against processing, as well as the right to move personal data, with the reservation that the right to move personal data pertains solely to data processed in an automated matter.
 • The person whose personal data is processed has the right to file a complaint to the relevant monitoring authority.
 • Providing personal data is voluntary, however, if personal data are not provided, this will result in the inability to mail the Company’s marketing and promotional information.
Informacijska obveznost:
 • Upravitelj osebnih podatkov je STRIMA Sp. z o.o. s sedežem v Swadzimu, na Poznański 54, 62-080 Tarnowo Podgórne, vpisano v poslovni register nacionalnega sodišča pod številko 0000064216, e-naslov: gdpr@strima.com, tel. ne. +48 61 8950 988 (v nadaljevanju imenovana tudi družba).
 • Osebni podatki se obdelujejo za namene pošiljanja novic.
 • 3. Soglasje je podlaga za obdelavo osebnih podatkov. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov se lahko kadarkoli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se opravi na podlagi soglasja pred preklicem.
 • Razlogi za obdelavo osebnih podatkov so § 6, odstavek 1, črka b Direktive Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2016/679 z dne 27. aprila 2016 o zaščiti fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (GDPR).
 • Kategorije prejemnikov osebnih podatkov: sistem ERP, sistem avtomatizacije trženja, programer, kurir, poljske poštne storitve, spletna plačila, e-cene (kreditne storitve), lizing.
 • Osebni podatki se bodo obdelovali, dokler ne prekličete soglasja za njihovo obdelavo.
 • Oseba, katere podatki se obdelujejo, ima pravico dostopa do podatkov, popravljanja, brisanja in omejitve obdelave podatkov, da ugovarja obdelavi, kot pravica do premikanja osebnih podatkov, s pridržkom, da se pravica do premika osebnih podatkov nanaša samo na podatke, obdelane v avtomatizirani zadevi.
 • Oseba, katere osebni podatki se obdelujejo, ima pravico vložiti pritožbo na pristojni nadzorni organ.
 • Zagotavljanje osebnih podatkov je prostovoljno, če pa osebni podatki niso zagotovljeni, bo to povzročilo nezmožnost pošiljanja novic.
Informational obligation:
 • The administrator of personal data is STRIMA Sp. z o.o. with headquarters in Swadzim, at Poznańska Street 54, 62-080 Tarnowo Podgórne, registered in the business register of the National Court Register under number 0000064216, e-mail: gdpr@strima.com, tel. no. +48 61 8950 988 (hereinafter also referred to as the Company).
 • Personal data are processed for the purposes of mailing the Company's commercial offers.
 • Consent constitutes the grounds for personal data processing. Consent to personal data processing may be revoked at any time, without affecting the legality of processing performed on the grounds of consent prior to its revocation.
 • The grounds for processing personal data are § 6 par. 1 letter b of Directive of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (GDPR).
 • Categories of personal data recipients: ERP system, marketing automation system, programmer, courier, Polish postal service, online payments, e-rates (credit services), leasing.
 • Personal data will be processed until consent to their processing is canceled.
 • The person whose data are processed has the right to access data, correct, delete, and limit the processing of data, to raise an objection against processing, as well as the right to move personal data, with the reservation that the right to move personal data pertains solely to data processed in an automated matter.
 • The person whose personal data is processed has the right to file a complaint to the relevant monitoring authority.
 • Providing personal data is voluntary, however, if personal data are not provided, this will result in the inability to mail the Company’s commercial offers.
Pravilno prepišite znake
Prepišite znake iz slike
Nazaj